Ανακοίνωση – Πρόσκληση, υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους , για την χορήγηση άδειας ,άσκησης υπαιθρίων στάσιμων – πλανόδιων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2013

Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, σε εφαρμογή  του Ν. 2323/95 όπως   ισχύει    &  του άρθρου  14 του Ν. 4038/12, θα χορηγήσει  στους ενδιαφερόμενους άδειες, άσκησης υπαιθρίων στάσιμων-πλανόδιων,εμπορικών δραστηριοτήτων  για  το  έτος  2013.
Έως την κοινοποίηση των αποφάσεων: α)Του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β΄, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης  & β) Των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, για την άσκηση υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α΄, με τις οποίες θα γνωρίσουμε τον αριθμό αδειών στάσιμου(σε Δημοτικούς Χώρους) – πλανόδιου ( Τύπου Α΄- Τύπου Β΄) που θα χορηγηθούν,  σας γνωρίζουμε ότι θα χορηγηθούν, εκτός του αναμενόμενου αριθμού αδειών, σύμφωνα με τα ανωτέρω: α) Μία (1) άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄, που δεν διατέθηκε το έτος 2012  ( παρ. 9 άρθρο 1 Ν. 2323/95) & β) Άδειες στάσιμου εμπορίου , σε ιδιωτικούς χώρους (παρ. 5 άρθρο 1 Ν. 2323/95), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 254/05 όπως ισχύει .

Α.  Δικαιούχοι    για   τη    χορήγηση     άδειας υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου.

1. Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’)

γ) Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05)

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων:

Το  65% από τον  συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται κατά τις παραγράφους 3 και 5 του Ν. 2323/95 , είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

(α) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α’),

(δ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(στ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Οι υπόλοιπες άδειες, δηλαδή το υπόλοιπο 35%  που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση.

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα.

Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.

Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/ 2005 (ΦΕΚ 307 Α΄).  (άρθρο 1 παρ.9 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05.)  και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/09 και την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/01.07.2009 τεύχος Α΄)

Β. Απαιτούμενα    Δικαιολογητικά   για    τη χορήγηση της    άδειας .

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της».
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος

Β) αποδεικτικό ότι είναι άνεργος
Γ) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. (άρθρο 1 παρ.2 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.12 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’)

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση  άδειας πλανοδίου  εμπορίου, θα πρέπει να  είναι κάτοικοι ή να διαμένουν συνεχώς κατά τα δύο τελευταία χρόνια , στην περιφέρεια του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων .

 Κατά την έκδοση της σχετικής  άδειας  υπαιθρίου  εμπορίου,  ο  ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία,:
Α)
1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),
2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.

8) για τις κινητές καντίνες απαιτείται επιπλέον έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί του όρους τουριστικής εμφάνισης

9) Επιπλέον στην εγκ.31/60587/01.08.2002 Υπ. ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την εγκατάσταση Καντίνας, που λειτουργεί σε αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, είτε αυτό έχει άδεια κυκλοφορίας είτε όχι, επισημαίνονται τα εξής:
1. Εγκατάσταση σε οικόπεδο ή γήπεδο (εντός ή εκτός σχεδίου):
Γενικά απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτοκινούμενων οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας και χωρίς σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και η εγκατάστασή τους επιτρέπεται μετά από βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι επιτρέπεται από τις χρήσεις γης, που ισχύουν για την περιοχή και ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ, σύμφωνα με την απόφαση 31252/1530/20-5-1987 (ΦΕΚ 482 Δ’) όπως ισχύει (περί ΕΠΑΕ).
2. Εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους του άρθρου 19 του ΓOΚ ’85 (εντός σχεδίου ή εντός οικισμού): Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, και η εγκατάστασή τους γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση (προσωρινές ή όχι) με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις των Αποφάσεων 76936/3992/7-12-1987 (ΦΕΚ 783 Β’) και 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663 Β’/01).

3. Εγκατάσταση στον αιγιαλό: Εφόσον δεν γίνονται δομικά έργα ή κατασκευές, δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και η εγκατάστασή τους γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 2971/01 ΦΕΚ 285Α “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις”, ύστερα από παραχώρηση της χρήσης και έγκριση της εγκατάστασης, με Απόφαση του αρμόδιου φορέα (Υπουργείο Oικονομικών), κατόπιν εγκρίσεως της ΕΠΑΕ, σύμφωνα με την απόφαση 31252/1530/20-5-1987 (ΦΕΚ 482 Δ’) όπως ισχύει (περί ΕΠΑΕ).
Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. (άρθρο 1 παρ.3 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’)

 

  Γ. Αναπλήρωση

Α. Προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, επιτρέπεται μόνο από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος της ασθένειας.

β) Για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί τμηματικά, μέχρι τρεις (3) φορές, για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, κάθε φορά.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, χορηγείται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, κατά περίπτωση, βεβαίωση η οποία φέρει τα εξής στοιχεία:

αα) Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας, με φωτογραφία αυτού σφραγισμένη από τον φορέα που εκδίδει την βεβαίωση.

ββ) Στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου της άδειας, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης αυτής.

γγ) το βαθμό και το είδος συγγένειας, μεταξύ του δικαιούχου της άδειας και του αναπληρωτή. (άρθρο 4 παρ.1 ΠΔ 254/05)

Β. Μόνιμη αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση στάσιμου εμπορίου, επιτρέπεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περίπτωση αναπηρίας, με ποσοστό πάνω από 50%, η οποία βεβαιώνεται από τις κατά νόμο Υγειονομικές Επιτροπές των Ασφαλιστικών Φορέων στους οποίους τυχόν υπάγονται ή άλλως από Δημόσια Νοσοκομεία.

Το πρόσωπο που αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο της άδειας οφείλει να εγγραφεί σε αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, αναγράφονται στο έντυπο της άδειας τα στοιχεία της ταυτότητας καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας του προσώπου που αναπληρώνει τον δικαιούχο. (άρθρο 4 παρ.2 ΠΔ 254/05)

Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν μόνιμα τους κατόχους άδειας υπαιθρίου εμπορίου προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέονται τα ίδια ούτε οι σύζυγοι ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.

Τα πρόσωπα που τυχόν αναπληρώνουν, προσωρινά ή μόνιμα τους κατόχους άδειας υπαιθρίου εμπορίου πρέπει να προσκομίζουν κατά περίπτωση:

α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν.

β) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών. (άρθρο 4 παρ.3 ΠΔ 254/05)

    Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, βεβαίωση του δήμου ή της κοινότητας που αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο. (άρθρο 4 παρ.3 ΠΔ 254/05)

     Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας γα την αναπηρία του δικαιούχου. (άρθρο 4 παρ.3 ΠΔ 254/05) & υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας στάσιμου ή πλανόδιου πωλητή κάστανων και καλαμποκιών, καθώς και οπωροκηπευτικών. (παρ.9 άρθρο 49 Υ.Δ.Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/24.09.1983 τεύχος Β’)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη δ/νση:

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών  Υπηρεσιών

Γραφείο Εσόδων   –  Αρμόδιος Υπάλληλος  Ι. Γκίκας
Ιάσονος 1 & Εθν. Αντίστασης

20300 – Λουτράκι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  λήγει στις 31-01-2013.
Πληροφορίες στο Τηλέφωνο :2744360185   ,
fax 2744064744

                                                                     Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΗΜ.  ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Κοινοποίηση :

Στους πίνακες ανακοινώσεων του δήμου ,

των Δημοτικών  Κοινοτήτων και της

Τοπικής  Κοινότητας

ΚΕΠ του Δήμου

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ιστοσελίδα δήμου

 

 

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.