Δηλώστε συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Ρεμαντάς δημαρχείο Λουτράκι καζίνο tvtv.grΔηλώστε συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου να συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με θητεία δυόμισι ετών , απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

• Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
• Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
• Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
• Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
• Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
• Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
• Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
• Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
• Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
• Και άλλων φορέων, συλλόγων ή οργανώσεων που υφίστανται και δρούν στο Δήμο

εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή).
• Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται επίσης και σε δημότες που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης με τους εξής τρόπους:
• Eγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 2ος όροφος) στη Γραμματέα της Επιτροπής κα Παπασωτηρίου Χρίστινα
• Mε φαξ στους αρ. 27440 – 64858 και 27440 – 67978 (υπόψη κας Παπασωτηρίου Χριστίνας
• Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr
το αργότερο μέχρι τις 09 Οκτωβρίου 2014.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κα Παπασωτηρίου Χριστίνα (τηλ. 2744360112)
​Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας.

​ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Αίτηση –Δήλωση Ενδιαφέροντος
για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
(για φορείς)

Ο Φορέας με την επωνυμία ………………………………………………………

…………………………………που εδρεύει ……………………………………………….

επιθυμεί να συμμετάσχει ως μέλος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, και ορίζει τους εκπροσώπους του ως εξής:

Τακτικός ……………………………………………………………………………….

Τηλέφωνα επικοινωνίας ………………………………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………..

Αναπληρωτής…… …..……………………………………………………………………….

Τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………………………….

e-mail……………………………………………………………………………………

​Ο ΑΙΤΩΝ

Αίτηση –Δήλωση Ενδιαφέροντος
για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
(για δημότες)

Ο ………………………………………- δημότης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως μέλος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας ………………………………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………..

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και την υπ’ αριθμ. 59/2010 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ)

Άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Υπ’ αριθμ. 59/2010 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
1. Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
2.Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
3.Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
4.Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
5.Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
6.Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
7.Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
8.Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
9.Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
10.Δημότες

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ ́ αυτή. Κατά την προαναφερόμενη διαδικασία θεωρείται σκόπιμο να ορισθούν και αναπληρωματικά μέλη.
Για την συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, καλούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο (αποστολή πρόσκλησης, δημοσίευση στον τοπικό τύπο κλπ) φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους εντός τακτής οριζόμενης προθεσμίας. Η πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου.
​Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της που κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των συζήτηση θεμάτων, υποχρεωτικά μια φορά
το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, δηλαδή αν απουσιάζουν περισσότερα μέλη από αυτά που παραβρίσκονται, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα, οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά στα οποία καταγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώθηκαν.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
1.Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
2.Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
3.Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
4.Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από το νομοθέτη, η επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερομένων.
Παρότι είναι προαιρετικό, συνιστάται η ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο σχετικού κανονισμού διαβούλευσης, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σ’ αυτή, τις διαδικασίες διαβούλευσης και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.