Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων: «Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στα πλαίσια της πράξης

«Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»

TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:

«Πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων»

«Πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων»

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» εγκρίθηκε στο Κ.Ε.Κ το υποέργο, με αριθμό εγκριτικής απόφασης: 2.19115/5.10270/9.8.2012 που περιλαμβάνει τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης ανέργων:

Στοιχεία Προγραμμάτων Κατάρτισης

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 53 & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έναρξη: Απρίλιος 2013

Λήξη: Μάιος 2013

20

100 ώρες: (5 μαθήματα με φυσική παρουσία εκπαιδευτή διάρκειας 30 ωρών και 70 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 53 & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

Έναρξη: Απρίλιος 2013

Λήξη: Ιούνιος 2013

20

100 ώρες: (5 μαθήματα με φυσική παρουσία εκπαιδευτή διάρκειας 30 ωρών και 70 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Ειδικότερα για τα προγράμματα οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι να διαθέτουν κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Η επιδότηση είναι 2 € / ώρα κατάρτισης και δίνεται πιστοποίηση στις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ, από τον αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ και ΑΣΕΠ, Φορέα Πιστοποίησης Vellum Global Educational Services (http://www.cambridge-vellum.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

Υποχρεωτικά:

 • Παραπεμπτικό σημείωμα από Ο.Α.Ε.Δ.

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (διατίθεται από το ΚΕΚ).

 • Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας, του ΟΑΕΔ.

 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

 • Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για άτομα που έχουν υποβάλει δήλωση στην εφορία, στην αντίθετη περίπτωση Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση.

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας το προηγούμενο έτος 2012 έως σήμερα.

Επιπλέον:

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για Ειδικές Κοινωνικά Ομάδες όπως πολύτεκνοι, μονογονεϊκή οικογένεια κ.α.)

 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σχετική με το γνωστικό αντικείμενο (Εάν υπάρχει).

 • Πιστοποιητικά Ξένων γλωσσών (Εάν υπάρχουν).

 • Υπεύθυνη δήλωση επικύρωσης αντιγράφων.

 • Υπεύθυνη δήλωση μη συμμετοχής σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων : Από 5/3/2013 έως 15/3/2013.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το Κ.Ε.Κ. Νομού Κορινθίας Α.Ε. (keknkor.gr)

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 53 & Απ. Παύλου

Τηλ: 2741022344 , ώρες εξυπηρέτησης:10.00π.μ. – 15.00 μ.μ.

Για το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας

Ο Πρόεδρος του ΚΕΚ

Πετρόπουλος Νικόλαος

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.