Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκαλεί την κοινή γνώμη αλλά και τη δυσαρέσκεια της Κυβέρνησης

ÁÈÇÍÁ-ÂÏÕËÇ--Óõíåäñßáóç ôçò ÄéáêïììáôéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôç äéåêäßêçóç ôùí ãåñìáíéêþí ïöåéëþí (ðïëåìéêþí áðïæçìéþóåùí, åðáíïñèþóåùí, áðïðëçñùìÞò ôïõ êáôï÷éêïý äáíåßïõ, åðéóôñïöÞò ôùí êëåììÝíùí áñ÷áéïëïãéêþí èçóáõñþí) ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Ïñéóôéêïðïßçóç ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò ôïõ Ýñãïõ ôçò ÅðéôñïðÞò êáé åíçìÝñùóç ãéá ôçí ¸êèåóç ôïõ Ãåíéêïý Ëïãéóôçñßïõ ôïõ ÊñÜôïõò (Ã.Ë.Ê.).(Eurokinissi-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Για πρώτη φορά πηγές που βρίσκονται κοντά στο Μαξίμου μεταφέρουν δυσαρέσκεια της Κυβέρνησης για την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου αν και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου νωρίς το βράδυ της Τετάρτης διαψεύδει τις πληροφορίες. 

Μία ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη νέα διοίκηση της ΕΡΤ, μεταφέρεται αρνητικό κλίμα σχετικά με τις ενέργειές της.

Στην πρόεδρο της Βουλής χρεώνεται η καθυστέρηση επί σχεδόν μία εβδομάδα για να οριστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα γνωμοδοτήσει για το ΔΣ της ΕΡΤ.

Η κυβέρνηση επείγεται να λειτουργήσει η ΕΡΤ για να αντιμετωπίσει το «μνημονιακό μηντιακό κατεστημένο» και τη Δευτέρα σε μία κίνηση με επικοινωνιακό συμβολισμό ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντας σύμβουλο της ΕΡΤ (αν και δεν είχαν την θετική γνωμοδότηση της Βουλής…) λέγοντας ότι θέλει η ΕΡΤ να λειτουργήσει στις 11 Μαΐου, δηλαδή την προσεχή Δευτέρα.

Την Τετάρτη στην συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διήρκεσε 4,5 ώρες, η Ζ. Κωνσταντοπούλου πρωταγωνίστησε σε διαλόγους που είχαν ένταση – για παράδειγμα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νίκο Φίλη.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο η πρόεδρος της Βουλής είχε μακρά συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, όπου μεταξύ άλλων καθορίσθηκε και το πρόγραμμα των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και των συνεδριάσεων της Βουλής.

Την Κυριακή η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε συνέντευξη στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ», ενώ χθες Τετάρτη προκλήθηκε επικοινωνιακό ζήτημα όταν επέκρινε δημοσίως αξιωματικό της Αστυνομίας επειδή έκλεισε με λεωφορεία το δρόμο μπροστά από τη Βουλή σε διαδηλωτές νοσοκομειακούς γιατρούς που ήθελαν να πάνε μέχρι το Μαξίμου.

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.