Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Συμπληρώστε εδώ και την Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας επιχειρήσεων με το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

 Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Κορινθίας,  πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

 

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων, πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτων υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σεεπιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν:

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

·         Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες).

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης  δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση όσον αφορά το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ατόμων που θα πάρουν για πρακτική άσκηση (για τους 5 μήνες) το οποίο θα καλυφθεί από το ΚΕΚ.

 

Επίσης θα δοθεί ευκαιρία σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό να προσλάβουν άτομα μέσω της πρακτικής άσκησης των προγραμμάτων. 

 

Επιπρόσθετα, μετά το πέρας της πεντάμηνης πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης στο προσωπικό της και πρόσληψης του εκπαιδευόμενου.

 

Επιπλέον στην περίπτωση που η επιχείρηση  επιθυμεί την περεταίρω συνεργασία με τον εκπαιδευόμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης των επιχειρήσεων που προβαίνουν στην πρόσληψη ωφελουμένων  (μέσω άλλης πρόσκλησης που πρόκειται να ανακοινωθεί). Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους .

 

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των                        απασχολουμένων

Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προβούν σε απόλυση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (ΚΕΚ, επιχείρησης, ωφελουμένου) και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης το ΚΕΚ, θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης μέσω του Επόπτη Πρακτικής, ο οποίος θα βρίσκεται σε τακτική επαφή με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο.

Ωφελούμενοι θα είναι:

·        Άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών (γεννηθείς από 1/1/1983) απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

·         Άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών (γεννηθείς από 1/1/1983) απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαδικασία συμμετοχής επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα, θα πρέπει να υποβάλουν επιστολή  πρόθεσης συνεργασίας προς το ΚΕΚ, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΚwww.keknkor.gr  ή μπορούν να την προμηθεύονται από τα γραφεία ενημέρωσης του ΚΕΚ,  με τα κάτωθι  στοιχεία:

·         επωνυμία της επιχείρησης

·         συνοπτική αναφορά του αντικειμένου δραστηριότητας της

·         ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκατάστημα κλπ.), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση

·         ο αριθμός των θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση

 

η παραπάνω επιστολή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ έτσι ώστε οι εγκριθέντες ωφελούμενοι να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης καθώς και σε λοιπές πληροφορίες των προγραμμάτων όπως  τίτλοι, κατάρτισης  και  αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και αιτήσεις- επιστολές  πρόθεσης συνεργασίας θα υποβάλλονταιέως τις 20/5/2013 στα γραφεία του ΚΕΚ που βρίσκονται στην οδό Κωστή Παλαμά 53 στο τηλέφωνο 2741022344 από τις 09:00 έως τις 16:30 Δευτέρα – Παρασκευή.

Συμπληρώστε την ακόλουθη ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ στο πλαίσιο του προγράμματος: «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους  έως 29 ετών »

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.