Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων σε όμορες με αιγιαλό επιχειρήσεις για χρήση αιγιαλού. Ενημερωθείτε εδώ αναλυτικά

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς τον Δήμο σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Ως ιδιοκτήτες όμορων επιχειρήσεων (κέντρα αναψυχής, καταστήματα κ.λ.π.), όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (Φ.Ε.Κ. 1094 τεύχος Β), έχετε το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός σας ( Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραμμές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή), άνευ δημοπρασίας, στην τιμή ελάχιστης προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως έχει καθοριστεί από την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Β) Ως ιδιοκτήτες όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το αντάλλαγμα που  καταβάλλεται στο Δήμο, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του ενός δευτέρου (1/2) της τιμής δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Τ., επί τον αριθμό των κλινών αυτής.

Γ) Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές.

Δ) Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας ,θα γίνει με τους  όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/01, της ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013, καθώς και τις αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων  (αριθμ. 144/13 & 145/13).

Ε) Με το άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ , ορίζεται ότι: α) Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας συνυπογράφει  την συμβατική σχέση μίσθωσης (μισθωτήριο συμβόλαιο), & β) Η καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστό 20% επί του τελικού μισθώματος.

ΣΤ) Λόγω του ότι η παραχώρηση θα γίνει με συναρμοδιότητα υπηρεσιών (Δήμου – Κτηματικής Υπηρεσίας), καλείστε άμεσα να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, καταθέτοντας  σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις και η ανωτέρω διαδικασία, για τις  επιχειρήσεις  που βρίσκονται στα όρια του τέως Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας , θα γίνονται στο Γραφείο Εσόδων ( Αρμ. Υπάλληλος – Ι. ΓΚΙΚΑΣ )  του Δημαρχείου Λουτρακίου

Οι αιτήσεις και η ανωτέρω διαδικασία, για τις  επιχειρήσεις  που βρίσκονται στα όρια του τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων, θα γίνονται στο Αρμόδιο Γραφείο ( Αρμ. Υπάλληλος – ΑΙΚΑΤ. ΑΝΔΡΕΟΥ )  του καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων σε όμορες με αιγιαλό επιχειρήσεις

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.