Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Συνέχεια της από 22-2-2012 Διακοπείσας)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, σε συνέχεια της από 22-2-2012 διακοπείσας συνεδρίασης,στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 120/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων, περί κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (δ’ τρίμηνο 2011).

3.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 254/05, για το έτος2012.

4.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για α) χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων πλανόδιων δραστηριοτήτων και β) ανανέωση αδειών πλανόδιου εμπορίου, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 254/05, για το έτος 2012.

5.Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δήμου μας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. και λοιπών Δήμων Περιφέρειας
Πελοποννήσου, για την εφαρμογή του προγράμματος “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2012”.

6.Λήψη Απόφασης για καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων των εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»”, έτους 2012.

7.Λήψη Απόφασης για ανανέωση ή μη αδειών πώλησης νερού στους βυτιοφορείς Κορίνθου, για το έτος 2012.

8.Εξέταση αιτήματος ΚΑΤΙΝΑΡΗ Ευαγγελίας για χορήγηση άδειας πώλησης νερού εκτός διοικητικών ορίων Δήμου, για το έτος 2012.

9.Έγκριση μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων και αλλαγής επωνυμίας της.

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι”.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.
12.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάρτιος 2012)

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.