Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου: Γεμάτο θεματολόγιο – απευθείας αναθέσεις,μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού κα ενδιαφέροντα

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων ΔημαρχείοΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 4η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τ ρίτη και ώρα 6:00 μ.μ.για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Επανακατανομή και εξειδίκευση αδιάθετων υπολοίπων εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων ΠΟΕ.

 

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2012 (Γ’ τρίμηνο) (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

 

3.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

4.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, “ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση Αστική Εταιρεία” και “Αναπτυξιακή Εταιρεία των ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.” για την υλοποίηση της Πράξης “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

 

5.Αποδοχή ποσού #33.167,77# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή έτους 2012) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Εισηγητής: κ. Κακούρος – Αντιδήμαρχος)

 

6.Προαιρετική επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου, για το έτος 2012. Διάθεση πίστωσης (Εισηγητής: κ. Κακούρος – Αντιδήμαρχος)

 

7.Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της προμήθειας καλαθοφόρου γερανού.

 

8.Αποδοχή των όρων ένταξης της Πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων” στο Ε.Π. “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής”. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού #50.000,00# €. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

 

9.Εισήγηση για χορήγηση δύο (2) αδειών εκμετάλλευσης σχολαζόντων θέσεων περιπτέρων στο Λουτράκι και κατανομή των θέσεων ανά δικαιούχο κατόπιν κληρώσεως.

 

10.Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

11.Αντικατάσταση της κας ΚΟΣΚΙΝΑ Άννας, τακτικού μέλους του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων («ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»)”, λόγω παραίτησης της.

 

12.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

 

13.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

 

14.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 69/2012 Α.Δ.Σ., περί “ορισμού εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στην τριμελή Επιτροπή Χορήγησης Βεβαιώσεων σε Παραγωγούς Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006”.

 

15.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων που αφορούν αναγκαστική απαλλοτρίωση στη θέση “Μούλκι” Αγ. Θεοδώρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67/2010 Απόφαση Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

16.Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2012

 

17.Χορήγηση ή μη στον ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, οκτώ Η/Υ, εντός κατ/τος “Καφενείο” ιδιοκτησίας του, επί της Ελ. Βενιζέλου 48 στο Λουτράκι.

 

18.Χορήγηση ή μη στον ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων για ένα διασκευασμένο τραπέζι, εντός κατ/τος “Καφενείο” ιδιοκτησίας του, επί της Ελ. Βενιζέλου 48 στο Λουτράκι.

 

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών επονόματι ΔΑΤΣΙΟΥ Χρήστου.

 

20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του ΚΟΚ, επονόματι ΓΟΥΝΗ Βασιλείου.

 

21.Απαλλαγή & μεταβίβαση ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

 

22.Εξέταση αιτήματος ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ Γεωργίου για μείωση τελών νεκροταφείου, ετών 2000-2005, στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας, επονόματι Κληρ. ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ Γεωργίου. Διαγραφή ή μη οφειλών (Εισηγητής: κ. Σπανός – Πρόεδρος Δ.Κ.).

 

23.Επιστροφή ή μη ποσού στη ΣΚΟΥΡΟΣ Σ. & ΣΚΟΥΡΟΣ Χ. Ο.Ε. από παράβολο άδειας μουσικών οργάνων κατ/τος, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

24.Αυτοδίκαιη παραλαβή ή μη της μελέτης “Σχέδιο διαχείρισης της περιοχής του Υδροφόρου Ορίζοντα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας”.

 

25.Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: “Στατική μελέτη κατασκευής τοιχίου μεταξύ Ο.Τ. 36-49 στην Περαχώρα”.

 

26.Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) μελέτης: “Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας”.

 

27.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Κατασκευή νέου νεκροταφείου Λουτρακίου”.

 

28.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Κατασκευή τοιχίων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 4/2010).

 

29.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Δεκέμβριος 2012).

 

 

 

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

 

 

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.