Τα 500 επαγγέλματα που επιχορηγούνται

Κερδισμένα θα βγουν πεντακόσια επαγγέλματα των κλάδων της μεταποίησης, του τουρισμού του εμπορίου και των υπηρεσιών, μέσα από επιδοτήσεις του προγράμματος του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 456 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 300.000 ευρώ.

Ενισχύσεις ύψους 40% έως 60% επί του συνολικού σχεδίου μπορούν να διεκδικούν επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς που προαναφέρθηκαν ή ακόμη και όσοι επιθυμούν να ασκήσουν ένα από τα 500 επαγγέλματα. Πιο συγκεκριμένα, στη μεταποίηση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ, στον τουρισμό 20.000 έως 300.000 ευρώ και για το εμπόριο – υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Επίσης, θα υπάρχει διαφοροποίηση στα ποσοστά της ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται και οι λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.). Οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται περιλαμβάνουν: Κτίρια – εγκαταστάσεις, μηχανήματα – εξοπλισμό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό κι εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος κι εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και υπηρεσίες, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές δαπάνες.

Όσον αφορά στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δηλαδή τα επαγγέλματα, αυτοί επιλέχθηκαν με βάση τις προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και τις προτεραιότητες ανάπτυξης που έθεσε η κάθε Περιφέρεια.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα μπορούν να καλύψουν τη δική τους συμμετοχή είτε με δικούς τους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό. Για το τελευταίο, το υπουργείο Ανάπτυξης προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το ΕΤΕΑΝ και είναι οι εγγυήσεις.

Δείτε παρακάτω τα επαγγέλματα, τις επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση αλλά και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πηγή: real.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.