ΔΑΙΑΒΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΓΡΑ! ΜΡΟΠΕΙΣ!

ΔΑΙΑΒΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΓΡΑ!ΜΡΟΠΕΙΣ!Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπι- Αίζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριέα ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μρο- πούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαι- άεστε τις λιέξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σα σνύλοο. Ατίπτσυεο ε;

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.