Μας θεωρούν εξ ορισμού δότες οργάνων, μόνο αν το δηλώσουμε ρητά αναιρείται. Συμφωνείτε με τον νέο νόμο?

organ-ice-box_0

Όλοι οι Έλληνες είμαστε εν δυνάμει δότες οργάνων προς μεταμόσχευση, εκτός αν έχουμε δηλώσει εγγράφως και εν ζωή την αντίθεσή μας στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Αυτό προβλέπει προσχέδιο Νόμου για τις μεταμοσχεύσεις.

Επίσης υπάρχουν σημαντικές αλλαγές για την προσφορά οργάνων από ζώντα δότη καθώς διευρύνονται οι δυνατότητες ακόμα και ανάμεσα σε άτομα που έχουν στενή προσωπική σχέση.

Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση

  • στο σύζυγό του
  • σε ασθενή με τον οποίο ο δότης συνδέεται με το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης
  • σε συγγενή μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή
  • σε συγγενή μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας
  • σε πρόσωπο με το οποίο έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά.

Στην τελευταία περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια με δικαστική απόφαση, που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων αφαίρεσης οργάνου από ζώντα πρόσωπο και επιπλέον της ψυχικής υγείας του δυνητικού δότη, της προσωπικής σχέσης και του συναισθηματικού δεσμού του με τον υποψήφιο λήπτη, όπως και την ανιδιοτέλεια της προσφοράς.

Ειδικά στην περίπτωση που σύζυγος ή συγγενής με βαθμό συγγένειας ως άνω, ασθενούς, που χρήζει μεταμόσχευσης, επιθυμούν να κάνουν δωρεά του αναγκαίου οργάνου, αλλά δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα, πραγματοποιείται η αφαίρεση του οργάνου και ταυτόχρονα ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο Εθνικό Μητρώο.

Δήλωση αντίθεσης για αφαίρεση οργάνων

Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) τηρείται αρχείο όπου καταχωρούνται οι δηλώσεις των πολιτών περί αντίθεσής τους στην αφαίρεση οργάνων τους μετά θάνατον.

Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστέλλει στον ΕΟΜ σχετική δήλωσή του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Για τη δήλωση δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος, αρκεί να συνάγεται ρητά και αβίαστα η ακριβής βούληση του προσώπου.

Αφαίρεση οργάνων

Όταν ο θεράπων ιατρός διαγνώσει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και εφόσον η λειτουργία ορισμένων οργάνων διατηρείται με τεχνητά μέσα, υποχρεούται να προβεί από κοινού με έναν αναισθησιολόγο και ένα νευρολόγο ή νευροχειρουργό στη σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου. Στην πιστοποίηση του θανάτου δεν συμμετέχει ιατρός που ανήκει στη μεταμοσχευτική ομάδα. Στη συνέχεια, ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να ενημερωθεί εάν το ενήλικο, θανόν πρόσωπο έχει δηλώσει την άρνησή του να γίνει δωρητής οργάνων μετά θάνατον.

Εάν ο θανών είναι ανήλικος ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων και ταυτόχρονα μεριμνά, για την ανεύρεση των προσώπων που είναι αρμόδια να συναινέσουν στην αφαίρεση των οργάνων, για την ενημέρωσή τους και τη λήψη της συναίνεσής τους. Μόνο αν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση συνεχίζεται η τεχνητή υποστήριξη του θανόντος προσώπου.

Η ταυτότητα του νεκρού δότη δεν αποκαλύπτεται στο λήπτη και στην οικογένειά του.

Δεν αποκαλύπτεται επίσης η ταυτότητα του λήπτη στην οικογένεια του νεκρού δότη. Είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί μόνο η επιτυχία της μεταμόσχευσης.

Εμπορία οργάνων

Τέλος στο προσχέδιο νόμου προβλέπονται ποινές και πρόστιμα για όσους αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε εμπορία οργάνων, ακόμα και οι λήπτες οργάνων

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.