Πως θα μειώνουν τον φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Πως θα μειώνουν τον φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται για ριζική αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα καταργήσει το αφορολόγητο και το υπόλοιπο θα φορολογείται είτε με έναν συντελεστή (π.χ 30% ή 35%) είτε με κλίμακα (π.χ με συντελεστές 20%, 30% και 35%). Όπως και να’ χει, θα προκύπτει ένα ποσό φόρου. Ποιες δαπάνες όμως θα μπορεί να επικαλείται ο ελεύθερος επαγγελματίας για να μειώσει το φορολογικό βάρος;

 Αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, έχει ήδη συντάξει προσχέδιο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μέσω του οποίου εισηγείται αλλαγές και σε αυτό το πεδίο. Το fpress.gr συγκέντρωσε τις σχετικές πληροφορίες. Δείτε ποιες αλλαγές κυοφορούνται:

 • Οι δαπάνες κυκλοφορίας, επισκευής, συντήρησης ΙΧ, οι αποσβέσεις και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα εκπίπτουν σε ποσοστό 60%. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει διαφοροποίηση του ποσοστού αναγνώρισης της δαπάνης ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Φαίνεται να προωθείται ενιαία μεταχείριση για όλα τα ΙΧ ανεξαρτήτως κυβισμού.
 • Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας για έξοδα κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο, επίσης θα αναγνωρίζονται σε ποσοστό 60% υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των λογαριασμών δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση.
 • Η νέα νομοθεσία προβλέπεται να περιλαμβάνει καινούργιους συντελεστές απόσβεσης για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα προτείνεται:
  1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και software να αποσβένονται ισόποσα σε τρεις ετήσιες δόσεις.
  2. Τα κτήρια να αποσβένονται με συντελεστή 5%
  3. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία να αποσβένονται σε πέντε ή 10 χρόνια κατ’ επιλογή της επιχείρησης
  4. Η υπεραξία επιχείρησης θα αποσβένεται με συντελεστή 20%

Προτείνεται ειδική πρόβλεψη ώστε πάγια στοιχεία η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5000 ευρώ να μπορούν να αποσβεστούν σε μια χρήση.

 • Στο σχέδιο γίνεται αναφορά και για δυνατότητα απόσβεσης των επισφαλών απαιτήσεων. Έσοδα τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί, θα μπορούν να αποσβένονται (δηλαδή να μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη) με συντελεεστή ο οποίος όμως δεν θα υπερβαίνει το 0,5%-1%.
 • Ήδη το fpress.gr έχει αναφέρει ότι θα επανέλθει το δικαίωμα της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία να αφαιρεί από τα φορολογητέα έσοδα και το ποσό που καταβάλλεται στα ασφαλιστικά ταμεία.
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.