Συνεδριάζει αύριο 26η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με ενδιαφέροντα θέματα, μεταξύ αυτών και Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 26η   Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Καταβολή ή μη δεδουλευμένων αποδοχών στο μεταφερόμενο στο Δήμο προσωπικό της Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π. για το χρονικό διάστημα από 6/10/2010 έως 31/1/2011.

 

2.Εκλογή δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3.Ίδρυση και λειτουργία  Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο.

 

4.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 376/08 Α.Δ.Σ., περί καθορισμού ζωνών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου.

 

5.Καθορισμός ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αθ. Οικονόμου 20 στο Λουτράκι για το υπ’ αριθ. ΙΖΧ 6900 όχημα.

 

6.Λήψη Απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικού προστίμου στους παραβάτες των άρθρων 1 & 5 Ν. 2323/95, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

 

7.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2012, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Παιδείας”.

 

8.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Κάβος” Κυρα – Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.

 

9.Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ.

 

10.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, την 30η Ιουνίου 2012, στα παρακάτω θέματα:

α) Έγκριση των τροποποιήσεων – συμπληρώσεων του Καταστατικού της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

β) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

γ) Έγκριση ισολογισμού και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2011-31/12/2011.

δ) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχείρισης για την εταιρική χρήση 1/1/2011-31/12/2011.

ε) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2012-31/12/2012

στ) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για το έτος 2012.

ζ)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

η) Έγκριση της προτεινόμενης ανάκλησης των αποφάσεων της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» που αφορούν στη χορήγηση προκαταβολών από αυτήν προς τη ΔΕΚΕΛΠ, από μελλοντικά μερίσματα προς τον Δήμο και ανάκληση των παρακάτω αποφάσεων του Δήμου που αφορούν στην έγκριση των χορηγηθέντων προκαταβολών από την «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στη ΔΕΚΕΛΠ, από μελλοντικά μερίσματα προς τον Δήμο:

1 ο. της υπ’ αριθ. 265/2007 ιδ) «Ανακοινώσεις και προτάσεις»

2 ο. της υπ’ αριθ. 162/2010 δ) «Έγκριση προκαταβολών στον Δήμο από το μέρισμά του»

3ο. της υπ’ αριθ. 232/2011 δ) «Έγκριση προκαταβολών στον Δήμο από το μέρισμά του»

θ) Ανακοινώσεις και προτάσεις.

 

 

Κοινοποίηση:                                                      Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

 

 

ΠΕΡΡΑΣ Σωτήριος

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.